Maksuehdot ja velallisasiakkaan maksukäyttäytymisen ohjaaminen

Sovellettavat maksuehdot ja velallisen maksukäyttäytyminen muuttuvat ja vaih-televat suurestikin sekä toimialoittain että yrityksittäin. Monessa yrityksessä saattaa olla jopa kymmenen eri maksuehtoa ”eri koreissa” oleville asiakkaille. Tämä voi olla hyvä asia, mutta siitä voi aiheutua jopa haittaa, sekaannusta tai turhaa työtä. Velkojalla on tietenkin sanansa sanottavana molempiin em. asioi-hin eli maksuehtoihin ja velallisen maksukäyttäytymiseen. Nämä seikat eivät siis missään nimessä ole velkojan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella eikä kumpaakaan kannattaa jättää velallisen vastuulle. Näiden asioiden osalta pitää olla aktiivinen eikä ottaa pelkkää seurantaroolia. 

Maksuehdosta sovitaan yleensä myyjän ja ostajan välillä asiakas- tai tilinavauslomakkeessa tms. Maksuehdot vaihtelevat suurestikin mm. toimialasta ja asiakkaista riippuen ja painetta lienee edelleenkin pikemminkin maksuehtojen pidentämiseen kuin lyhentämiseen (lyhentäminen tietysti parantaisi myyntisaamisten kiertonopeutta) ja tämä asia on ainakin jossain määrin ”pakko” velkojienkin hyväksyä. Yleensä tilanne on sellainen, että mitä isompi yritys ostaja on, sitä enemmän ostaja pyrkii vaikuttamaan maksuehtoon. Toisaalta kannattaa myös muistaa, että velallisen ilmoittamiin yksipuolisiin maksuehdon muuttamisiin (lue pidentämisiin) kannattaa jollain tavalla velkojankin reagoida. Muuten velkojan saatetaan katsoa hyväksyneen yksipuolisen maksuehdon muutoksen hiljaisesti. 

Maksuehdosta sovitaan yleensä myyjän ja ostajan välillä asiakas- tai tilinavauslomakkeessa tms. Maksuehdot vaihtelevat suurestikin mm. toimialasta ja asi-akkaista riippuen ja painetta lienee edelleenkin pikemminkin maksuehtojen pidentämiseen kuin lyhentämiseen (lyhentäminen tietysti parantaisi myyntisaamisten kiertonopeutta) ja tämä asia on ainakin jossain määrin ”pakko” velkojienkin hyväksyä. Yleensä tilanne on sellainen, että mitä isompi yritys ostaja on, sitä enemmän ostaja pyrkii vaikuttamaan maksuehtoon. Toisaalta kannattaa myös muistaa, että velallisen ilmoittamiin yksipuolisiin maksuehdon muuttamisiin (lue pidentämisiin) kannattaa jollain tavalla velkojankin reagoida. Muuten velkojan saatetaan katsoa hyväksyneen yksipuolisen maksuehdon muutoksen hiljaisesti. 

Maksukäyttäytymisen ohjaaminen onkin sitten astetta mielenkiintoisempi juttu. Velkoja lähettää laskun velallisasiakkaalle etukäteen sovitulla maksuehdolla varustettuna ja velallinen maksaa laskun. Vai maksaako? Ja jos maksaa, koska? Todennäköisesti maksaa, mutta maksaako 2 päivää eräpäivän jälkeen vai vasta maksukehotuksen tai -vaatimuksen saatuaan. 

Todennäköisesti kaikilla ainakin hieman isommilla yrityksillä on kirjallinen ajan tasalla oleva luottopolitiikka, jossa on määritelty mm. yrityksen yksityiskohtainen perintäprosessi. Näin ainakin pitäisi nykyaikana olla. Tämän yrityksen luottopolitiikassa määritellyn perintäprosessin osaa yrityksen lisäksi ainakin jossain määrin ulkoa myös ko. yrityksen velallisasiakkaat. Jos maksuehto on 14 pv, huomioidaan ns. pankkiviiveet ja maksukehotus lähetetään maksamattomasta laskusta esim. 18 päivän päästä alkuperäisen laskun lähettämisestä. Maksukehotus erääntyy 7 päivän päästä ja pankkiviiveet huomioiden maksuvaatimus lähtee 11 päivän päästä maksuvaatimuksen lähettämisestä. Oikeudellinen perintä alkaa summaarisella esim. 5 päivän kuluttua maksuvaatimuksen eräänty-misestä. Velalliset oppivat lukemaan melko nopeastikin perintäprosessia eli mm. sitä, koska saatava siirtyy oikeudelliseen perintään ja sen myötä mm. kulut oikeudenkäyntikulujen muodossa kasvavat.

Oman perintäprosessin hiominen sekä teknisesti että taktisesti on erittäin tärkeätä. Se ohjaa sekä omaa tekemistä että velallisasiakkaiden maksukäyttäytymistä oikeaan suuntaan. Tämä johtaa vääjäämättä pienempiin luottotappioihin, mutta joka tapauksessa parempaan myyntisaamisten kieronopeuteen. Eli suomeksi sanottuna rahat kotiutuvat myyjän tilille aiempaa nopeammin. Kaupathan on virallisesti tehty vasta, kun myös rahat siirtyvät ostajalta myyjälle eikä pelkästään tavara/palvelu myyjältä ostajalle.

Käräjäoikeuksien ruuhkat huomioiden maksusopimusten tekemiseen myös tuomioistuimen ulkopuolella kannattaa panostaa. Toimivan ja oikein mitoitetun maksusopimuksen avulla rahat kotiutuvat melkein poikkeuksetta tuomion hankkimista ja tuomion täytäntöönpanoa nopeammin. Lisäksi maksuhäiriömerkinnät eivät helpota velallisen mahdollisuutta hoitaa taloudellisia velvoitteitaan. Fakta on kuitenkin edelleen se, että myyjät/velkojat ”keräävät” rahaa eivätkä tuomioita.

Tehokas, ammattitaitoinen ja oikea-aikainen perintä on paras lääke pienempiin luottotappioihin ja parempaan myyntisaamisten kiertonopeuteen. Jokainen päivä, kun kauppahinta ei ole myyjän tilillä, maksaa myyjälle rahaa tavalla tai toisella. Se myös työllistää, vie aikaa ja energiaa ja vaikuttaa asiakassuhteisiin. Asiakkaiden maksumoraalin ylläpitämiseen kannattaa panostaa, joten älä viivästytä tarpeellisia perintätoimia perusteetta vaan laita perintäprosessi eteenpäin, joko itse tai KTI Laki ja Perintä Oy:n toimesta. Meillä toimeksiantaja päättää, me suosittelemme ja toteutamme toimeksiantajamme kanssa yhdessä lä- pikäydyt vaihtoehdot ja etsimme kuhunkin tapaukseen toimivimman ratkaisun. Ota yhteyttä, olen varma, että tulet hämmästymään positiivisesti. Me ylitämme asiakkaan odotukset!

Oikein luottokaupallista talvea kaikille!